Imagen de cabecera noticias

La protecció de l’empresa davant de la pèrdua de persones crítiques

04 febrer 2021
PROTECCIÓ-EMPRESES
La protecció de l’empresa davant de la pèrdua de persones crítiques

PROTECCIÓ EMPRESES
PÈRDUA PERSONES CRÍTIQUES
RELAT DEFUNCIÓ SOCI ÚNIC

Són més de 3 milions les empreses constituïdes al nostre país. El 97 % d’aquestes empreses facturen menys de 2 milions d’euros i el 95 % tenen menys de 10 treballadors. La propietat, el govern i la gestió estan altament concentrats, fet que representa un risc elevat per a la continuïtat de les seves activitats.

Disposen, en funció del règim de responsabilitat que decideixin assumir, de diferents formes jurídiques a les quals acollir-se i disposen d’una sèrie de singularitats legals en l’àmbit fiscal i laboral que resulta molt convenient conèixer. Són molt diversos els tipus d’empreses existents (noves empreses, pimes, empreses familiars, empreses internacionals…), i un gran nombre d’aquestes són societats unipersonals (soci únic), en què, òbviament, el risc de concentració s’agreuja considerablement, la qual cosa les fa extremament vulnerables si es consuma la pèrdua (per defunció o incapacitat permanent) del soci.

La severitat de les conseqüències que amb caràcter general comporta, per a la continuïtat de l’activitat empresarial, la pèrdua del soci únic l’obliga (en vida) a fer una anàlisi de detall de l’impacte que podrà tenir aquesta circumstància en els seus diferents grups d’interès (família, col·laboradors, clients, proveïdors, mercat, competència, inversors…).

Són molt diverses les mesures o les alternatives que poden permetre minimitzar aquest impacte, entre les quals destaquen l’enginyeria de processos, la cerca de possibles interessats en l’empresa o la dotació de provisions. Sense perjudici de les alternatives citades en l’àmbit operacional (diversificació del risc) o estratègic (cerca i formalització d’acords amb possibles interessats a “entrar” en la propietat de l’empresa) que l’empresa pot emprendre en tot moment, el que sembla raonable és assegurar-nos que l’empresa disposi en tot moment de prou recursos per afrontar una situació tan difícil i complexa com és la de sobreviure al soci (normalment, fundador). Per això, cal valorar les conseqüències econòmiques que es puguin produir i dotar l’empresa d’una estructura de protecció adequada a les característiques de cada cas.

La defunció del soci únic comporta que la família que hereta la participació s’enfronta amb una sèrie d’alternatives. L’assegurança de vida es dotarà amb l’import que representi la pèrdua màxima probable, la qual cosa permet a la família garantir els recursos necessaris per afrontar qualsevol de les alternatives existents:


ALTERNATIVA 1: LIQUIDACIÓ EMPRESA        
El caràcter personalista de gran part de les nostres empreses fa que en molts casos es consideri la liquidació de l’empresa com una alternativa real.
Tanmateix, aquesta és una alternativa que es pot prendre en consideració únicament en aquells casos en què l’aportació funcional del soci difunt sigui determinant (en ser una figura irreemplaçable) o bé en cas que la situació financeropatrimonial de l’empresa sigui molt negativa i no valgui la pena continuar amb l’activitat.
En aquests casos, es recomana valorar el cost de liquidació de l’empresa, així com dotar-se d’una estructura de protecció (assegurança de vida per aquest import –més el cost impositiu) que garanteixi que l’empresa pugui, en aquest cas, abordar un procés de liquidació ordenada, sense costos per a la nova propietat.


ALTERNATIVA 2: GERÈNCIA        
La nova propietat es pot decidir en favor de la continuïtat de l’empresa. En els casos en què la “família que hereta” no tingui vinculació funcional amb l’empresa o amb la indústria a la qual pertany, sembla raonable pensar en que pugui ser interessant comptar amb una persona de confiança que gestioni la nova etapa (ja sigui algun empleat rellevant de la “casa” o contractant algú amb prou experiència per afrontar els nous reptes que es presentin).
En aquests casos, es recomana valorar el cost empresa de la nova gerència i les despeses associades al seu nomenament, així com dotar-se d’una estructura de protecció (assegurança de vida per aquest import -més el cost impositiu) que garanteixi que l’empresa pugui abordar la nova etapa amb els estàndards requerits per la nova propietat.


ALTERNATIVA 3: VENDA EXTERIOR        
La nova propietat es pot decidir en favor de la continuïtat de l’empresa. La família del soci difunt també pot optar per “treure al mercat les seves participacions”. La necessitat de liquiditat o el perfil de risc de la nova propietat poden ser motius pels quals es pot plantejar aquesta possibilitat.
En aquests casos, es recomana contractar un equip professional multidisciplinari i especialitzat que “prepari” l’empresa per “sortir al mercat”, localitzi possibles interessats (competidors, inversors…), faciliti l’acord i col·labori en la formalització del contracte de compravenda. Resulta convenient contractar una assegurança de vida per l’import suficient -més el cost fiscal- que permeti afrontar els honoraris professionals que es requereixin.


ALTERNATIVA 4: VENDA INTERIOR 100 %        
La nova propietat es pot decidir en favor de la continuïtat de l’empresa. En alguns casos, l’empresa pot comptar, entre els seus col·laboradors, amb persones que acreditin prou experiència i trajectòria per liderar el nou escenari que generi la defunció del soci. La família del soci difunt també pot optar per intentar vendre la seva participació a aquest col·laborador clau. Per això, es recomana contractar un equip professional multidisciplinari i especialitzat que pugui, en primer terme, certificar l’interès i la capacitat d’aquest. En cas afirmatiu, haurà de preparar la proposta d’oferta, facilitar l’acord i col·laborar en la formalització del contracte de compravenda. Resulta convenient contractar una assegurança de vida per l’import suficient -més el cost fiscal- que permeti afrontar els honoraris professionals que es requereixin.


ALTERNATIVA 5: VENDA INTERIOR TERMINIS        
La nova propietat es pot decidir en favor de la continuïtat de l’empresa. En alguns casos, l’empresa pot comptar, entre els seus col·laboradors, amb persones que acreditin prou experiència i trajectòria per liderar el nou escenari que generi la defunció del soci. La família del soci difunt també pot optar per intentar vendre la seva participació a aquest col·laborador clau. Per això, es recomana contractar un equip professional multidisciplinari i especialitzat que pugui, en primer terme, certificar l’interès i la capacitat d’aquest. En cas que, malgrat tenir-hi interès, el col·laborador clau no tingui capacitat per afrontar l’operació de compravenda, se li pot oferir una compravenda ajornada d’una part de la participació (habitualment, la família es reserva el control de la propietat). Això també permet que la família mantingui una via d’ingressos dual (per la venta i pel possible dividend) durant un període de temps, transcorregut el qual es pot decidir a transferir el control de la propietat al col·laborador clau. Resulta convenient contractar una assegurança de vida per l’import suficient -més el cost fiscal- que permeti afrontar els honoraris professionals que es requereixin.

Noticias Relacionadas

19 febrer 2021
Ha estat valorada millor companyia en accidents, vida risc individual, vida risc col·lectiu i vida estalvi/pensions.
17 febrer 2021
En una correcta estratègia d’inversió per a la jubilació futura és important no deixar-se emportar pel curt termini.
18 gener 2021
SURNE renova un any més el seu compromís amb l’equip de bàsquet de Bilbao.